འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

མཆན་འགྲེལ་མཁས་པའི་མགྲིན་རྒྱན།

གསེར་ཏོག་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

0

2019-04-16


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་བསྡུས་པའི་མཆན་འགྲེལ་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་མགྲིན་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།