འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དག་ཡིག་འཁྲུལ་སྤོང་ལེགས་བཤད།

ཨ་ལག་ཤ་ངག་དབང་བསྟན་དར།

0

2019-04-15


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དག་ཡིག་གཅེས་བསྡུས་འཁྲུལ་སྤོང་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྐྱ་རེངས་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།