འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་བཤད།

ཚ་སྤྲུལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་།

0

2019-04-12


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པོ་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་བཤད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།