འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ས་སྐྱ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

0

2019-04-03


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།