འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད།

རོང་སྟོན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན།

0

2019-03-19


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད་རྟོག་གེའི་སྣང་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།