འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག

རོང་སྟོན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན།

0

2019-03-18


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་བཤད་པའོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།