འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་རང་དོན་ལེའུའི་རྣམ་བཤད།

རོང་སྟོན་ཤཱཀྱ་རྒྱལ་མཚན།

0

2019-03-18


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་རང་དོན་ལེའུའི་རྣམ་བཤད་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།